Zatwierdzony: 2011.12.14. 10:43:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.14. 10:02:54 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14077

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ WYSTAWY COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE-PRZEMYSŁ-ACHITEKTURA W STALOWEJ WOLI, PRZY UL. HUTNICZEJ 17, CELEM PRZEKSZTAŁCENIA W MUZEUM SZTUK

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na zadanie pn.:
 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę
wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE – PRZEMYSŁ – ARCHITEKTURA, w Stalowej Woli,
przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
 
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 021/11
 
 
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych (pozwolenie na budowę, uzyskanie zgody konserwatora zabytków, itp.) związanych z modernizacją i przebudową budynków przy ul. Hutniczej 17, nieruchomość o numerze ewidencyjnym 34/2, (obręb ewidencyjny) 6 (dawne warsztaty szkolne) celem przekształcenia ich w MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ i PRZEMYSŁOWEJ.
 
Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczególności:
 
1. Uzyskanie i aktualizację map do celów projektowych.
2. Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek, na których projektowana będzie inwestycja.
 
3. Przygotowanie kompletnego wniosku i wystąpienie w imieniu Inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności jej uzyskania).
 
4. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji łącznie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie tej decyzji (w razie potrzeby).
 
5. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego budowlano - wykonawczego (5 egz.) dla wszystkich niezbędnych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 
6. Dokumentacja projektowa winna obejmować: ekspertyzę mykologiczną i konstrukcyjną obiektu, projekt architektoniczny (uwzględniający kolorystykę elewacji, dobudowanie wejścia głównego i innych elementów zgodnie z Koncepcją Funkcjonalno - Użytkową), projekt konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu dla całego obszaru objętego opracowaniem koncepcyjnym, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych, projekty instalacji elektrycznych, niskoprądowych (p.poż, alarmowa, itd.), projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, projekty dróg i parkingów, oświetlenia, ogrodzenia terenu, zieleni, odprowadzenia wód opadowych,  projekty niezbędnych przyłączy, projekt przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego z projektowaną infrastrukturą, informacja BIOZ.
 
7. Opracowanie przedmiarów robót (4 egz.) i kosztorysów inwestorskich (2 egz.),
 
8. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (5 egz.).
 
9. Uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 
10. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę.
 
11. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania pozwolenia na budowę).
 
12. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 
13. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa winna zawierać uzgodnienia, opinie i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wykonania części prac przez podwykonawców. Przedstawione w Koncepcji Funkcjonalno - Użytkowej rozwiązania techniczne instalacji branżowych nie stanowią kompletnego i ostatecznego rozwiązania, lecz zwracają uwagę na konieczność wystąpienia danych elementów w poszczególnych miejscach. Ze względu na brak możliwości ustalenia dokładnego terminu realizacji zadania inwestycyjnego zasady pełnienia nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenie z tego tytułu zostaną ustalone na podstawie odrębnej umowy.
 
 
Załączniki:
 
SIWZ (z wymaganymi załącznikami nr 1 - 7)
 
 
 Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 326525 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011 
 
 
Załącznik A: Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa, podzielona na następujące części:
 
A.1. OPIS KONCEPCJI cz. I
A.1. OPIS KONCEPCJI cz. II
A.1. OPIS KONCEPCJI cz. III
 
A.2. GABLOTY K1, K2
 
A.3. PLANSZE 1-8
 
A.4. POSADZKI K01, K1, K2
 
A.5. RZUTY K01, K1, K2
 
A.6. SCHEMAT ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTR.
 
A.7. SUFITY 0, 1, 2
 
 
Załącznik B Inwentaryzacja budynku byłych warsztatów szkolnych
(obecnej siedziby wystawy „COP dla przyszłości”), Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17
 
B.1. INWENTARYZACJA CZĘŚĆ I
 
B.2. INWENTARYZACJA CZĘŚĆ II
 
B.3. INWENTARYZACJA CZĘŚĆ III
 
B.4. INWENTARYZACJA CZĘŚĆ IV
 
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu.