Zatwierdzony: 2011.11.24. 18:19:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.11.24. 18:15:15 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14053

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy Stefan Norblin 1892-1952. Artysta Wszechstronny, wyd. II rozszerzone, nr sprawy: MR-AG-3121-020/11

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)
na zadanie pn.:
 
Usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy
„Stefan Norblin 1892-1952. Artysta Wszechstronny”,  wydanie II rozszerzone
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku katalogu do wystawy STEFAN NORBLIN 1892-1952. ARTYSTA WSZECHSTRONNY, wydanie II rozszerzone, wg następującej specyfikacji wykonania: format: 230 mm x 320 mm (poziom x pion), papier: kreda matowa powlekana lakierem dyspersyjnym, gramatura: 170 (nie mniej niż 150), objętość: 164 strony (bez okładki), całość w pełnym kolorze (4+4), katalog klejony oraz szyty, niciowany, okładka twarda, folia matowa + lakier UV wybiórczo, okładka w pełnym kolorze (4/0), z wyklejką obustronną, czarną, nakład: 500 szt. (pięćset), Zamawiający nadaje własny numer ISBN. Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez -wydruk próbny- Zamawiający rozumie wydruk PROOF min. 3 stron. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: MR-AG-3121-020/11
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 308207 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011