Zatwierdzony: 2011.08.31. 16:13:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.08.31. 16:10:25 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13882

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW_ dot. przetargu na transport dzieł sztuki na trasie POLSKA - INDIE - POLSKA, nr sprawy MR-AG-3121-014/11

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) i retransportu na trasie Bombaj (Indie) – Stalowa Wola, na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYTANIE nr 1
Czy obraz nr 3 z Załącznika A1 (Technika: Pastel, kredka na papierze, Wymiary: 135 x 98 cm) może być przewożony pionowo czy też na płasko.
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza transportu ww. obrazu w pozycji pionowej. Dopuszczalny jest jedynie transport „na płasko” w osobnej skrzyni.  
 
PYTANIE nr 2
Czy obraz nr 29 z Załącznika A1 (Technika: olej na płótnie, Wymiary: 266 x 214 cm) posiada swój własny wałek, czy też należy go przygotować. Jeżeli Zamawiający posiada, proszę o podanie dokładnych wymiarów.
 
ODPOWIEDŹ
Obraz nr 29 z Załącznika A1 posiada wałek, dlatego Wykonawca zamówienia nie będzie musiał go zapewnić.  Wymiary wałka: bok (kwadrat) o wymiarach 50 x 50 cm, długość wałka 300 cm.  Wykonawca zamówienia będzie musiał zagwarantować skrzynię na ww. wałek.