Zatwierdzony: 2011.08.29. 15:54:05 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.08.29. 15:51:59 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13860

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW _ dot. Transportu oraz ubezpieczenia dział sztuki na trasie Stalowa Wola - New Delhi oraz retransportu na trasie Bombaj - Stalowa Wola

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usługi specjalistycznego transportu dzieł sztuki wraz z wyposażeniem aranżacyjnym wystawy - dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na trasie Stalowa Wola – New Delhi (Indie) i retransportu na trasie Bombaj (Indie) – Stalowa Wola, na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
 
PYTANIE nr 1
Dotyczy załącznika A2 do SIWZ.  Proszę o podanie dokładnych wymiarów istniejących skrzyń w jakich obrazy z Indii będą wysyłane ze Stalowej Woli?
 
ODPOWIEDŹ
Obrazy z Indii, które będą dołączone do transportu na trasie Stalowa Wola - New Delhi posiadają 2 własne, drewniane skrzynie na podbudowie euro-palety.  Wymiary skrzyń są następujące:
 
SZKRZYNIA NR 1:  344 cm (długość) x 72 cm (szerokość) x 207 cm (wysokość)
SZKRZYNIA NR 2:  113 cm (długość) x 93 cm (szerokość) x 37 cm (wysokość)
 
Jednocześnie wyjaśniamy, że wykazana w Załącznika A2 (poz. 5.) skrzynka z projektami na papierze, wym. ok. 70 x 50 cm, głębokość ok. 30 cm wchodzi w podaną powyżej SKRZYNI NR 2: 113 cm x 93 cm x 37 cm
 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w związku z powyższą zmianą.
 
 
PYTANIE nr 2
Dotyczy załącznika A2 do SIWZ. Proszę o podanie informacji w jakiej procedurze celnej indyjskie obrazy trafiły na polski obszar celny (karnet ATA, import czasowy, itp.)? Czy muzeum ma w swoim posiadaniu importową dokumentację celną dla tych obrazów?
Część obiektów powraca z wystawy z Państwa Muzeum do Indii, jaka była zastosowana procedura przywozu (odprawa czasowa, karnet ATA). Rozumiem, że dysponują Państwo kompletem dokumentów, które będą przedłożone w terminie wskazanym przez oferenta, a zamkniecie tej procedury należy uznać za zwykłą formalność.
 
ODPOWIEDŹ
Obrazy z Indii, które będą dołączone do transportu na trasie Stalowa Wola - New Delhi trafiły na polski obszar celny w procedurze celnej importu czasowego. Muzeum posiada dokumentację celną dla obiektów wykazanych w Załączniku A2.
 
 
PYTANIE nr 3
Dotyczy załącznika B do SIWZ. Proszę o podanie dokładnych wymiarów skrzyń przewidzianych do transportu wyposażenia wystawienniczego. Znajomość dokładnych wymiarów (długość / szerokość / wysokość) jest niezbędna do obliczenia kosztów frachtu lotniczego.
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający planuje, że wyposażenie wystawiennicze z Załącznika B,  spakowane będzie w drewniane skrzynie na podbudowie euro-palety o następujących wymiarach:
 
SZKRZYNIA NR 1:  115 cm (długość) x 125 cm (szerokość) x 185 cm (wysokość) = 2,66 m3
SZKRZYNIA NR 2:  115 cm (długość) x 115 cm (szerokość) x 150 cm (wysokość) = 2,00 m3
SZKRZYNIA NR 3:  220 cm (długość) x 70 cm (szerokość) x 160 cm (wysokość) = 2,46 m3
SZKRZYNIA NR 4:  115 cm (długość) x 80 cm (szerokość) x 140 cm (wysokość) = 1,30 m3
SZKRZYNIA NR 5:  135 cm (długość) x 85 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość) = 1,15 m3
 
RAZEM: 9,57 m3
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w związku ze zmianą łącznej kubatury skrzyń sprzętu wystawienniczego z 8,00 m3 na 9,57 m3.
 
 
 
PYTANIE nr 4
Czy transport na terytorium Indii pomiędzy New Delhi a Bombajem będzie realizowana przez indyjską firmę specjalizującą się w transporcie dzieł sztuki?
 
ODPOWIEDŹ
Tak, transport na terytorium Indii pomiędzy New Delhi a Bombajem będzie realizowany przez firmę specjalizująca się w transporcie dzieł sztuki. 
 
 
PYTANIE nr 5
Czas transportu  w ramach usługi od drzwi do drzwi relacji Stalowa Wola - New Delhi nie może wynosić więcej niż 94 godziny co generuje 4 dni z realistycznego punktu widzenia jest to niemożliwe Urząd Celny w Polsce lub Indiach ma prawo zatrzymać przesyłkę do weryfikacji celnej tudzież rewizji, bądź też linia lotnicza może z przyczyń od nas niezależnych odwołać lub zmienić termin rezerwacji. Czy jest możliwość renegocjacji czasu transportu, bądź ewentualność wykluczeń? Dla Państwa informacji odprawa celna w Indiach na karnecie ATA trwa 3-4 dni, natomiast na dokumentach typu, faktura proforma znacznie dłużej.
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza możliwy maksymalny czas transportu na trasie Stalowa Wola - New Delhi  nie dłużej niż 168 godzin (7 dni) oraz na trasie Bombaj - Stalowa Wola, nie dłużej niż 168 godzin (7 dni).  
 
Zamawiający dokona stosowniej modyfikacji SIWZ w związku z powyższą zmianą.
 
PYTANIE nr 6
Zwyczajowo transporty dzieł sztuki przewożone są na Karnetach ATA, w SIWZ nadmieniają Państwo, że będzie to m. in. zabezpieczenie celne. Wartość przedmiotu przewozu jest dosyć wysoka, wygeneruje to dodatkowe koszty. Nadto procedury celne w Indiach (bez przedłożenia gwaranta - karnetu ATA) mogą drastycznie opóźnić przesyłkę, bądź wygenerować należności celno-podatkowe. Czy Państwo będą partycypować w tych kosztach?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga kompleksowej obsługi celnej transportu dzieł sztuki, z uwzględnieniem wszystkich procedur celnych obowiązujących w kraju wywozu (m.in. pozwolenia na wywóz, ewentualne uwzględnienie zabezpieczenia celnego związanego z ruchem dzieł sztuki etc.) oraz w kraju docelowym. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli występuje do odpowiednich służb o karnet ATA, w przypadku transportu obiektów z Załącznika A1 SIWZ.
 
PYTANIE nr 7
Pozwolenia na wywóz obiektów - wartość niektórych pojedynczych obiektów przekracza  tzw. minimum, gdzie wycena rzeczoznawcy nie będzie respektowana, wymagana będzie opinia konserwatora zabytków, tym bardziej, że są to eksponaty nieżyjącego już artysty. Czy Państwo jako Muzeum Regionalne jesteście zwolnieni z w/w procedur, lub też istnieje możliwość cedowania tychże formalności na Państwa?
 
ODPOWIEDŹ
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie posiadło zgody na wywóz dzieł sztuki poza granice kraju.
 
PYTANIE nr 8
W jakim terminie będzie możliwa wizja lokalna obiektów w Stalowej Woli?
 
ODPOWIEDŹ
Wizja lokalna możliwa jest do dnia składania ofert, codziennie za wyjątkiem soboty i niedzieli, w godzinach od 8-16. Dzieła sztuki znajdują się w siedzibie Zamawiającego i będą udostępnione po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z kuratorem wystawy, Panią Anną Szlązak, tel. 15 844 85 56.
 
PYTANIE nr 9
Co oznacza Państwa wymaganie, cyt.: "Zamawiający dostarczy skrzynie zbudowane na podstawie Euro-palet"?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający samodzielnie przygotuje skrzynie oraz spakuje sprzęt wystawienniczy z Załącznika B do SIWZ. Skrzynie będą zbudowane z płyt OSB oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych. Skrzynie będą zbudowane na podstawie europalety - uniwersalnej palety pasującej do wszystkich rodzajów wózków widłowych.
 
Załącznik: ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW