Zatwierdzony: 2011.07.30. 20:55:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.30. 20:52:30 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13772

Ogłoszenie o wynikach przetargu na USŁUGI POLIGRAFICZNE W III KW 2011 R. NA POTRZEBY WYSTAWY NORBLIN I INNYCH WYSTAW CZASOWYCH, Nr sprawy MR-AG-3121-011-11

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 21.07.2011 r. na portalu UZP pod nr 199541 - 2011, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w III kwartale 2011 r. na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny oraz innych wystaw czasowych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 30.07.2011 r. oferta złożona przez Drukarnię Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola.
 
Oferta cenowa firmy Marlex Sp. z o. o. wynosi: 41.263, 65 zł (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą spośród ofert nieodrzuconych w niniejszym postępowaniu. Drukarnia Marlex Sp. z o.o. dołączyła 2 próbki publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały przygotowane do druku i wydrukowane przez Oferenta, o czym świadczą zapisy w stopce redakcyjnej oraz oświadczenia w Załączniku nr 6 do SIWZ, oraz w II KRYTERIUM OCENY OFERT: „JAKOŚĆ” otrzymała maksymalną ilość, tj.: 20,00 pkt. Oferta Drukarni Marlex spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Oferta nr 3 złożona przez Firmę GS PROJEKT Grzegorz Szmyd, ul. Widacz 7, 38-130 Frysztak, została odrzucona ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu (wg pkt VI lit. g SIWZ) oraz w nawiązaniu do Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Niniejsza Oferta nie mogła zostać poddana ocenie przez członków komisji przetargowej gdyż nie zawierała próbki publikacji, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta (katalog/ album) z reprodukcjami dzieł sztuki. Tym samym oferta nr 3 została odrzucona jako niezgodna z SIWZ i nie spełniająca warunków udziału w postępowaniu. Dołączona przez Firmę GS PROJEKT publikacja nie została przygotowana oraz wydrukowana przez Firmę GS PROJEKT a przez Drukarnię Narodową w Krakowie, o czym świadczy zapis w stopce redakcyjnej załączonej publikacji. W celu weryfikacji niniejszych informacji Zamawiający wykonał telefon do Drukarni Narodowej i odbył rozmowę z Kierownikiem Działu Sprzedaży wydawnictw DN, który potwierdził, że cytowana publikacja została wykonana w DN. Ponadto powyższe wskazuje, iż brak jest podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że publikacja została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta bez udziału podwykonawców w sytuacji gdy Zamawiający, w pkt V.11 SIWZ zastrzegł, iż zamówienie nie może być w całości powierzone podwykonawcy lub podwykonawcom.   

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

 Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena oferty
1.
RS DRUK Sp. z o. o.
ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów
43.339, 95 (brutto)
2.
PASAŻ Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
41.811, 00 (brutto)
3.
GS PROJEKT Grzegorz Szmyd
ul. Widacz 7, 38-130 Frysztak
Oferta odrzucona
na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp
4.
Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak
ul. Promienna 1A, 87-800 Włocławek
47.613, 60 (brutto)
5.
Marlex Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
41.263, 65 (brutto)
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium:
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 80%”
Liczba pkt w kryterium:
„jakość” 20%”
ocena członków komisji przetargowej
/ ocena średnia
Razem
1.
41.263, 65 (brutto) / 43.339, 95 (brutto)
= 0,95 x 80 = 76,00
20+20+20 = 60:3
= 20,00
96,00
2.
41.263, 65 (brutto) / 41.811, 00 (brutto)
= 0,99 x 80 = 79,20
20+20+20 = 60:3
= 20,00
99,20
3.
-
-
-
4.
41.263, 65 (brutto) / 47.613, 60 (brutto)
= 0,87 x 80 = 69,60
20+20+20 = 60:3
= 20,00
89,60
5.
41.263, 65 (brutto) / 41.263, 65 (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00
20+20+20 = 60:3
= 20,00
100,00
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 8 sierpnia 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 015 844 85 57.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Załącznik
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Nr sprawy MR-AG-3121-011-11