Zatwierdzony: 2011.07.11. 15:31:56 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.11. 15:28:14 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13713

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy, nr sprawy MR-AG-3121-010/11

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg na zadanie pn.:
Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby aranżacji wystawy
Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny
 
 
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego sprzętu multimedialnego na potrzeby wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na części – opis poszczególnych części zamówienia zawiera ZAŁACZNIK A, ZAŁĄCZNIK B, do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz:
 
ZAŁĄCZNIK A dla CZĘŚCI I zamówienia
Dostawa 3 kiosków multimedialnych naściennych (infomatów) na potrzeby wystawy
Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny
 
ZAŁĄCZNIK B dla CZĘŚCI II zamówienia
Dostawa projektorów multimedialnych z wyposażeniem na potrzeby wystawy
Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny
 
 
Załączniki
 

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr

189659 - 2011, data zamieszczenia: 11.07.2011

 

SIWZ z załącznikami (wymagane oświadczenia, formularz ofertowy, wzór umowy)

 

Załącznik A: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I

 

Załącznik B: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II

 
 
 
 
Zapraszamy do złożenia oferty.