Zatwierdzony: 2011.07.11. 10:06:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.07.11. 10:03:39 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13711

Ogłoszenie o wynikach postępowania _Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby wystawy NORBLIN_ nr sprawy MR-AG-3121-009-11

Ogłoszenie o wyniku postępowania
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI (Uczestnicy postępowania)

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 173487 - 2011 w dniu 22.06.2011 r., opublikowanego na tablicy ogłoszeń oraz stronie na internetowej Zamawiającego, dotyczącego zadania pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny, z podziałem na 3 części:

CZĘŚĆ I: Dostawa, nadruk oraz montaż ścianek ekspozycyjnych na systemie ram aluminiowych
CZĘŚĆ II: Dostawa ścianek ekspozycyjnych typu ROLL UP, z wydrukiem wielkoformatowym
CZĘŚĆ III: Dostawa linkowych systemów wystawienniczych

w dniu 8.07.2011 r. wybrana została oferta złożona przez Firmę:

DLA CZĘŚCI I: ADSHOP, ul. Kosidowskiego 11, 54-622 Wrocław
DLA CZĘŚCI II: Neostage, ul. Wł. Pniewskiego 4 60-692 Poznań
DLA CZĘŚCI III: Extend Vision Sp. z o. o., ul. Jasna 32A, 31-227 Kraków

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcami wyłonionymi do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 15 lipca 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.

Załącznik:

Ogłoszenie o wynikach przetargu wraz z zestawieniem ofert i przyznaną punktacją