Zatwierdzony: 2011.06.30. 18:49:24 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.06.30. 18:31:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13682

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW _Dot. CZĘŚCI I Dostawy ścianek ekspozycyjnych, nr sprawy MR-AG-3121-009/11

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych oraz wyposażenia wystawienniczego na potrzeby aranżacji wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) Artysta wszechstronny, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
Pyt. 1
Czy możliwa jest zamiana elementów wymienionych przez Zamawiającego w SIWZ, CZĘŚCI I zamówienia, charakterystycznych wyłącznie dla systemu Clever Frame, na elementy konstrukcyjne dedykowane do tożsamego systemu, jednak wykorzystującego inne elementy, niż łączniki, czy podpory boczne? Nasz system będzie zgodny z wizualizacją poszczególnych stoisk i podanymi przez Państwa wymiarami, jednak nie wykorzystuje on łączników a specjalne konektory. Dobór elementów powinien leżeć w gestii dostawcy, Państwa interesuje przecież tylko ostateczny efekt. Podając listę części i definiując tak szczegółowo sposób wykonania znacznie ograniczają Państwo swój wybór ze szkodą zarówno dla potencjalnych uczestników przetargu jak i siebie.
 
Odp.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów konstrukcyjnych innych niż podane w SIWZ za wyjątkiem wymiarów powierzchni ram. Poniżej przedstawiamy zmieniony zakres zamówienia z CZĘŚCI I SIWZ, który został zmodyfikowany dnia 29.06.2011 r. stanowi jednocześnie odpowiedź na powyższe pytanie:
 
Dostawa, nadruk i montaż ścianek ekspozycyjnych do samodzielnego montażu, zbudowanych na systemie ram aluminiowych, złożonych z następujących elementów:
a)    Rama
- wykonana z aluminium anodowanego o szerokości minimalnej 3 cm, maksymalnej 6 cm,
- magnetyczny system montażu paneli graficznych: wydruków wielkoformatowych na PCV,
- system powinien umożliwić dowolną konfigurację ścianek ekspozycyjnych wypełnionych wydrukami wielkoformatowymi poprzez łączenie ze sobą ram bez użycia narzędzi,
- konstrukcja ram powinna pozwalać na swobodne przekładanie kabli elektrycznych oraz montaż akcesoriów typu: oświetlenie, uchwyty na LCD, projektory multimedialne, projektory GOBO, itp., bez ingerencji w strukturę profilu i całej konstrukcji.
 
b)    Łącznik (jeśli system wymaga)
- element służący do łączenia ze sobą ram systemu, do którego obsługi nie potrzeba dodatkowych narzędzi,
- łącznik powinien umożliwiać ręczny montaż ram przez osoby nie posiadające specjalistycznego przeszkolenia.
 
c)    Narożnik, podpora boczna (jeśli system wymaga)
- jeżeli to konieczne i system wymaga, należy zastosować podpory i narożniki  zapewniające stabilność konstrukcji oraz jej bezpieczne użytkowanie.