Zatwierdzony: 2011.04.20. 14:32:01 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.04.20. 14:23:49 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13429

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW_ dot. przetargu na usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 m-cy, nr sprawy: MR – AG – 3121 - 003/11, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytanie.
 
Pyt. 1 W pkt. 3 SIWZ znajduje się opis wymaganych samochodów, nie podano w nim jednak informacji, czy Zamawiający wymaga aby samochody były wyposażone w windę (podnośnik hydrauliczny) oraz klimatyzację przestrzeni ładunkowej, w której będą przewożone obiekty. Z punktu trzeciego SIWZ nie wynika aby takie urządzenia były wymagane, natomiast załącznik B do SIWZ wyraźnie precyzuje co następuje:
 
Transport samochodowy musi uwzględniać:
 
- dobrze resorowaną kabinę, klimatyzowaną, właściwie izolowaną i szczelną, dysponującą urządzeniami do unieruchomienia dzieł sztuki we właściwej pozycji (pasy, listwy na ścianach do zaczepiania taśm mocujących).
- platformę – podnośnik hydrauliczny do podnoszenia i załadunku ciężkich obiektów.
- materiały zabezpieczające jak: koce, gąbki, fizelina, folie, kartony, które powinny być kontrolowane pod względem czystości.
- wyrównaną podłogę (zniwelowane zakola).
 
W oczywistym interesie Zamawiającego leży, aby obiekty były przewożone w przestrzeni ładunkowej klimatyzowanej z możliwością utrzymania stałej temperatury i wilgotności powietrza, samochodem wyposażonym w podnośnik hydrauliczny co ułatwia załadunek ciężkich obiektów, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia podczas załadunków i rozładunków. W związku z powyższym wnioskuję o doprecyzowanie pkt. 3 SIWZ w tym zakresie.
 
Odp Zamawiający uprzejmie informuje, iż zapisy pkt. 3 SIWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający nie wymaga w części I, II oraz III zamówienia, by samochody były wyposażone w windę (podnośnik hydrauliczny) oraz klimatyzację części ładunkowej. W przeważającej części (ok. 80 – 90% %) transporty będą dotyczyły przewozu sztuki użytkowej (meble, przedmioty użytkowe, zabawki) w ramach prezentacji wystaw czasowych Design’u: UNPOLISHED, DZIECINADA, PUDEŁKA.
Jednocześnie informujemy, iż w zapisach w Załączniku B (INSTRUKCJI OKREŚLAJĄCEJ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM DZIEŁ SZTUKI) Zamawiający błędnie wskazywał na koniczność dysponowania przez Oferenta samochodu wyposażonego w platformę – podnośnik hydrauliczny do podnoszenia i załadunku ciężkich obiektów oraz klimatyzowaną kabinę ładunkową.
 
Poniżej zmodyfikowany zapis z Załącznika B „Ogólne zasady dotyczące załadunku”:
Transport samochodowy musi uwzględniać:
Ødysponowanie urządzeniami do unieruchomienia dzieł sztuki i obiektów we właściwej pozycji, tj.: pasy, listwy na ścianach do zaczepiania taśm mocujących,
Ømateriały zabezpieczające jak: koce, gąbki, fizelina, folie, kartony, które powinny być kontrolowane pod względem czystości
Øwyrównaną podłogę (zniwelowane zakola) w przypadku części II i III zamówienia.
 
Zamawiający nie wymaga również obecności konserwatora podczas prac związanych z przygotowywaniem, zabezpieczaniem i pakowaniem obiektów. Jednocześnie informujemy, iż na stronie Zamawiającego dostępna jest modyfikacja SIWZ, zmieniająca zapisy w załączniku B.