Zatwierdzony: 2011.04.14. 16:07:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.04.14. 16:05:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13421

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi transportowe, nr sprawy MR-AG-3121-003/11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Usługi transportowe na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przez okres 12 m-cy.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp).

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu towarów i dzieł sztuki na rzecz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w związku z realizacją wystaw czasowych na zagranicznych, międzynarodowych festiwalach designu w Europie w 2011 roku oraz w Polsce. Usługa obejmuje również pomoc w pakowaniu załadunek i wyładunek przewożonych towarów i dzieł sztuki. Zamówienie składa się z 3 części. Część I obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach przestrzeni bagażowej: długość: od 3,0 do 3,3 m, szerokość: od 160 cm do 170 cm, w tym 120 cm między natkolami w przestrzeni bagażowej, wysokość: od 180 do 190 cm, dopuszczalna masa całkowita nieprzekraczająca: 3,5 tony. Część II obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie kraju i poza granicami kraju, samochodem o minimalnych wymiarach zamkniętej skrzyni: długość: od 4,0 do 4,2 m, szerokość: od 2,0 do 2,2 m, wysokość: od 2,0 do 2,2 m, dopuszczalna masa całkowita nieprzekraczająca: 3,5 tony. Część III obejmuje usługi transportowe towarów i dzieł sztuki na terenie kraju samochodem o minimalnych wymiarach przestrzeni bagażowej: długość: od 4,2 do 5,0 m, szerokość: od 1,8 do 2,35 m, wysokość: od 2,0 do 2,35 m, ładowność: do 2 tony. Szczegółowy zakres usługi znajduje się w SIWZ.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(Załączniki nr 1-7, A, B)

 

 

Ogłoszenie z portalu UZP

Numer ogłoszenia: 115427 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011