Zatwierdzony: 2011.03.17. 12:13:31 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.03.17. 12:10:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13334

Dotyczy: Zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-006/11 na usługi elektryczne. Ogłoszenie o wyborze oferty

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-006/11, na zadanie pn.: Wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2011 r. W dniu 10.03.2011 r. wybrano ofertę firmy AD-EL, ul. Ofiar Katynia 33/2, 37-450 Stalowa Wola.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r. w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zapytaniem ofertowym.
 
 
Zbiorcze zestawienie ofert – protokół wyboru oferty
 
 
SPROSTOWANIE dot. ogłoszenia o wyborze oferty
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa korektę dotyczącą ilości złożonych ofert:
 
Zamawiający zaprosił pisemnie do złożenia oferty 6 potencjalnych wykonawców wysyłając im zapytanie ofertowe. Ponadto Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe na własnej stronie internetowej portalu BIP, celem rozszerzenia liczby potencjalnych ofert, w wyniku czego otrzymano 1 ofertę firmy spoza zaproszonych pisemnie.
 
W wyniku ogłoszenia na BIP-ie wpłynęła oferta Firmy F.U.H. EL-BIS S.C. Paweł Stelmach Tadeusz Bujnarowski, ul. Orzeszkowej 77, Bąków, 37-464 Stalowa Wola, z następującymi stawkami cenotwórczymi:
 
Cena jednej roboczogodziny z narzutami brutto: 28,93 zł
słownie złotych: dwadzieścia osiem 93/100, w tym podatek VAT (23%): 5,41 zł
 
Oferowana godzinowa stawka roboczogodziny kosztorysowej, powiększona o narzut kosztów pośrednich i narzut zysku kalkulacyjnego, tj. Rzn wynosi: 23,52 zł
w tym:
stawka roboczogodziny kosztorysowej bez narzutów R: 12,00 zł
wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Kp, liczony od R i S: 40 %,
wskaźnik narzutu zysku Z, liczony od R, S, Kp: 40%
 
Oferta Firmy F.U.H. EL-BIS S.C. kwalifikuje się na 4 miejscu spośród złożonych ofert.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.