Zatwierdzony: 2011.02.17. 16:38:15 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.02.17. 16:34:25 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13256

Ogłoszenie o wyborze oferty: POLIGRAFIA w I i II kwartale 2011 r., nr sprawy MR-AG-3121-001/11

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 4.02.2011 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 41987 - 2011, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna w I i II kwartale 2011 r.: druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi do wystawy Matki, żony i traktorzystki…, czyli o Polkach w socrealizmie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 17.02.2011 r. oferta złożona przez Firmę Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową 14.656, 35 (brutto).
Oferta firmy Marlex Sp. z o.o. otrzymała 70,00 punktów w I kryterium oceny ofert (cena) oraz 30,00 punktów w II kryterium (jakość), tj.: łącznie 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Drukarnia Marlex Sp. z o.o. dołączyła 3 próbki publikacji, z reprodukcjami dzieł sztuki, która została przygotowana do druku i wydrukowana przez Oferenta, o czym świadczą zapisy w stopce redakcyjnej dołączonych 2 katalogów wystaw oraz albumu, w związku z czym oferta uznana została za najkorzystniejszą.
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił oferty nr 2 i nr 3.  Powodem odrzucenia było nie złożenie wymaganych próbek publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały przygotowane i wydrukowane przez Oferenta. Zamawiający wyznaczył termin uzupełnienia brakujących próbek odpowiadających zapisom SIWZ, jednakże w związku z tym, że nie otrzymał we wskazanym terminie brakujących publikacji; Zamawiający odrzucił oferty niekompletne, jako nie odpowiadające treści SIWZ.
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 24 lutego 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY