Zatwierdzony: 2011.02.04. 15:53:08 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.02.04. 15:48:36 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13214

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na poligrafię w I i II kwartale 2011 r., nr sprawy: MR-AG-3121-001/11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Usługa poligraficzna w I i II kwartale 2011 r.: druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi do wystawy Matki, żony i traktorzystki…, czyli o Polkach w socrealizmie 
 
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna realizowana dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w I i II kwartale 2011 r., wg poniższego zestawienia: a) KATALOG do wystawy Matki, żony i traktorzystki, nakład: 300 szt. (trzysta), b) ZAPROSZENIE do wystawy Matki, żony i traktorzystki, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), c) PLAKAT do wystawy Matki, żony i traktorzystki, nakład: 250 szt. (dwieście pięćdziesiąt), d) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (I Kwartał 2011 r.), nakład: 500 szt. (pięćset), e) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (II Kwartał 2011 r.), nakład: 500 szt. (pięćset), f) ZAPROSZENIE Noc Muzeów 2011, nakład: 1200 szt. (tysiąc dwieście), g) PLAKAT Noc Muzeów 2011, nakład: 150 szt. (sto pięćdziesiąt), h) Wizytówki imienne, 7 x 300 szt., i) Torba papierowa, firmowa, nakład: 1 000 szt. (tysiąc), j) Bilet wstępu do muzeum NORMALNY, 5 000 szt. (pięć tysięcy). Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: MR - AG - 3121 - 001/11. Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do wykonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. 
 
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w ogłoszeniu BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, Numer ogłoszenia: 41987 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011, oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: MR-AG-3121-001/11.
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Numer ogłoszenia: 41987 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011
 
SIWZ
(z załącznikami: formularz ofertowy, wzór mowy, oświadczenia Wykonawcy)
 
POGLĄDOWE PLIKI GRAFICZNE:
KATALOGU do wystawy Matki, żony i traktorzystki…, czyli o Polkach w socrealizmie