Zatwierdzony: 2011.01.13. 18:50:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.01.13. 18:48:36 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13159

Ogłoszenie o wyborze oferty, ZAPYTANIE O CENĘ, nr ZOC-3121-001/2011

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zapytania o cenę z dnia 7.01.2011 r., na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku materiałów promocyjnych do wystawy Poczuj sztukę, wybrana została w dniu 12.01.2011 r. oferta nr 3 złożona przez Firmę Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową 1.830,00 (netto), 2.250,90 (brutto). Oferta firmy Marlex otrzymała max ilość punktów: (100,00) w kryterium oceny ofert (cena), oraz spełnia wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą.

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr
oferty
Firma (nazwa)
oraz adres oferenta
Cena
 oferty*
1.
PASAŻ Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
2.100,00 (netto)
2.583,00 (brutto)
2.
GOMA, Drukarnia Offsetowa, Agencja Reklamy
ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola
1.835,00 (netto)
2.257,05 (brutto)
3.
Drukarnia Marlex, ul. Spacerowa 2a
37-450 Stalowa Wola
1.830,00 (netto)
2.250,90 (brutto)
4.
Comernet Spółka z o.o.
ul. Głuska 6, 20-439 Lublin
2.430,00 (netto)
2.988,90 (brutto)

 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 19 stycznia 2011 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zaproszeniem i za złożenie oferty w w/w postępowaniu.
 
Ogłoszenie o wynikach postepowania ZOC-3121-001/2011