Zatwierdzony: 2010.12.08. 12:20:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.12.08. 12:16:06 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13050

Ogłoszenie o wyborze oferty na ochronę Muzeum _nr sprawy MR-AG-3121-015/10

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.11.2010 r. na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania” – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 329025 – 2010, wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg.
 
Firma KARABELA przedstawiła następujący kosztorys ofertowy:
Cena za ochronę 4 obiektów w skali 24 miesięcy (od 1.01.2011 r. do 31.12.2012 r.)
177. 150, 48 (netto); 216. 123, 59 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 roboczo-godzinę konwoju / 1 konwojenta
10,00 (netto); 12,20 (brutto)
Cena jednostkowa za 1 km trasy konwoju pojazdem Wykonawcy
0,80 (netto); 0,98 (brutto)
 
W związku z powyższym oferta nr 2 otrzymała w całkowitym bilansie 100,00 pkt i  została uznana za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12), porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) oraz informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP 17), stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego, tj. nie wcześniej niż 17 grudnia 2010 r.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
DRUK ZP 12
 
DRUK ZP 17
 
DRUK ZP 21