Zatwierdzony: 2010.10.20. 17:28:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.10.20. 17:27:19 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12950

Ogłoszenie o wyborze oferty, nr sprawy MR-AG-3121-013/10

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 9.10.2010 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 280235 – 2010, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi do wystaw Wczesne wieki średniowiecza oraz Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 18.10.2010 r. oferta złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, z ceną ofertową 24.712, 00 zł (brutto).
Oferta firmy PASAŻ Spółka z o.o. otrzymała 80,00 punktów w I kryterium oceny ofert (cena) oraz 20,00 punktów w II kryterium (jakość), łącznie 100,00 punktów; oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie ofert (DRUK ZP 12); porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (DRUK ZP 21); informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (DRUK ZP 17) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 26 października 2010 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Załączniki:
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
DRUK ZP 12
 
DRUK ZP 17
 
DRUK ZP 21