Zatwierdzony: 2010.08.04. 15:51:44 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.08.04. 15:51:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12758

Ogłoszenie o wyborze oferty: dot. przetargu na poligrafię, nr sprawy: MR-AG-3121-010/10

Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.07.2010 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 197165 – 2010, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystaw: ChopinART, Design DZIECINADA oraz Władysław Strzemiński. Obrazy i rysunki dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 4.08.2010 r. oferta złożona przez Firmę Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową 16.766, 90 (brutto). Oferta firmy Marlex otrzymała 80,00 punktów w I kryterium oceny ofert (cena) oraz 20,00 punktów w II kryterium (jakość), łącznie 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie ofert (DRUK ZP 12); porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (DRUK ZP 21); informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (DRUK ZP 17); oraz wykaz ofert odrzuconych (DRUK ZP 19); stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
 
Jednocześnie informujemy, iż oferty nr 1, 2, 4 i 5 zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), gdyż treść oferty Oferentów nr 1,2,4 i 5 nie odpowiada treści SIWZ pkt. XIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert. Lp. 2. JAKOŚĆ  – 20%. oraz nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu portalu UZP nr 197165 – 2010, pkt  III. 5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM. Zamawiający odrzucił ww. oferty, gdyż nie zawierały one próbki publikacji porównywalnych z zamówieniem określonym w pkt. 2 A niniejszej SIWZ (katalogiem do wystawy Design DZIECINADA / na papierze offsetowym. Oferenci nr 1, 2, 4 złożyli wyłącznie próbki na papierze kredowym matowym, zaś oferent nr 5 dołączy do oferty próbki niewymagane przez Zamawiającego (plakaty reklamowe, oferty handlowe). Tym samym ww. oferty zostały odrzucone przez Zamawiającego, jako nie spełniające wymogów SIWZ.    
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 12 sierpnia 2010 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
DRUK ZP 12
 
DRUK ZP 17
 
DRUK ZP 19
 
DRUK ZP 21