Zatwierdzony: 2010.08.03. 15:50:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.08.03. 15:49:35 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12753

Ogłoszenie o wyborze oferty, dotyczy instalacji klimatyzacji i wentylacji, nr sprawy MR-AG-3121-009/10

Ogłoszenie o wyborze oferty
 
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.07.2010 r. na zadanie pn.: „Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach realizowanego projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „IZOMET”, Stanisław Krawiec, Jerzy Ozga Sp. j., ul. I Sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 32.165,42 (netto) + VAT, tj. łącznie: 39.241, 81 (brutto), słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden zł, 81/100.
         
Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „IZOMET” została złożona jako jedyna oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta złożona przez ww. uznana została za najkorzystniejszą. Druk ZP 12 (zbiorcze zestawienie ofert) oraz druk ZP 21 (porównanie i streszczenie przyznanych im ocen) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 9 sierpnia 2010 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
DRUK ZP 12
 
DRUK ZP 21
 
DRUK ZP 17