Zatwierdzony: 2010.07.13. 12:31:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.07.13. 12:31:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12693

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na instalację klimatyzacji i wentylacji na wystawie stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-009/10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
"Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach realizowanego projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych" Numer ogłoszenia: 184011 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010
 
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji na wystawie stałej: Z dziejów regionu nadsańskiego, na poddaszu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w będących integralnymi częściami SIWZ: a) projekcie technicznym wykonawczym, b) przedmiarze robót, c) załączniku pn.: Montaż instalacji klimatyzacji, d) załączniku pn.: Kominek wentylacyjny Creaton Futura. W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent i symbol, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów przedmiotu zamówienia równoważnych do wskazanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych elementów przedmiotu zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
Termin składania ofert: 29.07.2010 r., godzina 13:00, miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
 
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
OGŁOSZENIE (pełna treść z portalu UZP)
 
SIWZ
 
PRZEDMIAR ROBÓT
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. I
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. II
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. III
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. IV
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. V
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. VI
 
 DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. VII
 
  DOKUMENTACJA TECHNICZNA _CZ. VIII