Zatwierdzony: 2010.06.23. 17:25:23 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.06.23. 17:24:24 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12600

PRZETARG NIEOGRANICZONY, nr MR-AG-3121-008/10, dot. Interaktywnych eksponatów

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, zwane dalej „Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej (techniczno – ruchowej) wraz z wykonaniem 8 interaktywnych eksponatów realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Edukacja Kulturalna” (6 eksponatów interaktywnych) oraz „Przestrzeń interaktywna” - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych (2 eksponaty interaktywne)” - zgodnie z wymaganiami określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ".

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej Pzp. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. W sprawach nieuregulowanych Ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH portalu UZP) 

SIWZ

Załącznik A: Koncepcja wystawy "Poczuj sztukę" - dotyczy 6 eksponatów interaktywnych

Załącznik B: Koncepcja wystawy "Przestrzeń interaktywna" - dotyczy 2 eksponatów interaktywnych