Zatwierdzony: 2010.06.14. 20:11:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.06.14. 20:11:11 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12554

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Nr MR-AG-3121-001/10

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) Zamawiający w postępowaniu na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 interaktywnych eksponatów realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Edukacja Kulturalna” (6 eksponatów interaktywnych z towarzyszącymi im kanałami informacyjno - promocyjnymi) oraz „Przestrzeń interaktywna”- modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych (2 eksponaty interaktywne)”  wprowadza modyfikację pkt III 3.7 SIWZ oraz & 10 pkt 1 projektu umowy – w sprawie wymaganego okresu gwarancji.
 
W pkt III 3.7 SIWZ jest:
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 3 letniej gwarancji na wykonane eksponaty oraz wbudowane w nich urządzenia i podzespoły.
W & 10 pkt 1 projektu umowy jest:
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat.
 
W pkt III 3.7 SIWZ oraz & 10 pkt 1 projektu umowy powinno być:
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 2 letniej gwarancji na wykonane eksponaty oraz wbudowane w nich urządzenia i podzespoły.
 
Niniejszym Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji na wykonane eksponaty oraz wbudowane w nich urządzenia i podzespoły wynosił 2 lata.
 
Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowana jest SIWZ zamieszczono modyfikację, którą Oferent zobowiązany jest uwzględnić podczas sporządzania oferty, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
Niniejszym Zamawiający wydłuża termin składania oferty.
Nowym terminem składania oferty jest dzień 21 czerwca 2010 r., godz. 12.00
 
Otwarcie nastąpi w dniu 21 czerwca 2010 r. o godzinie 12.15. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro)
 
MODYFIKACJA (pełna treść)