Zatwierdzony: 2010.04.29. 8:30:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.04.29. 8:29:45 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12334

Informacja o wyborze oferty. Zapytanie o cenę nr ZOC-3121-006/2010 D

INFORMACJA o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na  podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę z dnia 20.04.2010 r., na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku materiałów promocyjnych: przewodnika i plakatu do wystawy: Książęca Kolekcja. Skarby ze zbiorów XX Czartoryskich w Krakowie oraz zaproszenia Noc Muzeów 2010.
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie o cenę:

1. RS DRUK Drukarnia, ul. Podgórska 4, 35-082 Rzeszów

2. DRUKARNIA TPM  Sp. j., 35-205 Rzeszów, ul. Przy Torze 1

3. Drukarnia Akapit Sp z o.o., ul. Unicka 4, 20-950 Lublin

4. Drukarnia Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola

5. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz

6. KAVA design Studio projektowo reklamowe, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola

II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
Drukarnia Akapit Sp. z o.o., ul. Unicka 4, 20-950 Lublin
Cena oferty: 3.700,00 (netto)               4.514, 00 (brutto)
Oferta nr II
Drukarnia Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 3.290, 00 (netto)              4.013, 80 (brutto)
Oferta nr III
KAVA design Studio projektowo reklamowe, ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: 4.210, 00 (netto)              5.136, 20 (brutto)
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Drukarnia Marlex, ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
Uzasadnienie: Najniższa cena
 
IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (100% CENA)
Lp.
Nr oferty
Cena
Łączna ilość punktów:
1
I
4.514, 00 (brutto)
89,00
2
II
4.013, 80 (brutto)
100,00
3
III
5.136, 20 (brutto)
78,00
 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. 7.05.2010 r. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zaproszeniem do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę oraz za złożenie oferty.
Na podstawie art. 27 ust. 2 prosimy o natychmiastowe potwierdzenie niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 015 844 85 57 lub adres poczty elektronicznej: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl