Zatwierdzony: 2010.04.23. 11:35:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.04.23. 11:34:48 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12319

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis 3 kiosków multimedialnych, nr sprawy MR-AG-3121-003/10

Nr sprawy: MR-AG-3121-003/10
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis 3 kiosków multimedialnych - realizowanych w ramach projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778), zwanej dalej Pzp.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis 3 kiosków multimedialnych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK NR A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Zakończenie całości zamówienia, włącznie z montażem wszystkich  elementów planowane jest w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Miejscem realizacji zamówienia (montażu) jest wystawa stała „Z dziejów regionu nadsańskiego” znajdująca się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania oferty wykonawcy mogą kontaktować się z: P. Marcinem Młynarskim, tel. 15 844 02 21 w godzinach od 8:00 do 15:30. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych.
 
Termin realizacji zamówienia
Zakończenie całości zamówienia, włącznie z montażem wszystkich elementów planowane jest w terminie: do 21 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia tylko z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2010 r.
 
Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 10 maja 2010 r. o godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2010 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 13.15.
 
Załączniki:
 
 
Ogłoszenie zamieszczone w BZP
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
 
Załącznik nr A  (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
 
 
 
Załączniki 1-6 dostępne są w dokumencie SIWZ:
 
Załącznik nr 1  (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
Załącznik nr 2  (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
Załącznik nr 3  (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
Załącznik nr 4  (formularz ofertowy)
Załącznik nr 5  (wzór umowy)
Załącznik nr 6 (doświadczenie zawodowe)