Zatwierdzony: 2010.04.08. 14:51:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.04.08. 14:50:59 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12268

Dot. dialogu konkurencyjnego, MR-AG-3121-001/10

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
 
Działając w oparciu o art. 60d ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778), Zamawiający informuje, że w procedurze DIALOGU KONKURENCYJNEGO na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 eksponatów interaktywnych realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” oraz „Przestrzeń interaktywna”- modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych” złożono 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 
Wniosek złożony przez Firmę: KarekDesign, Karolina Perrin, 31-214 Kraków, ul. Mackiewicza 3a został pozytywnie rozpatrzony, a Oferent został zaproszony do dialogu.
 
Informacje dotyczące procedury:
 
TRYB POSTĘPOWANIA: dialog konkurencyjny
 
TERMIN I MIEJSCE OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
 
22.03.2010 r., Biuletyn Zamówień Publicznych, portal UZP, Numer ogłoszenia: 63007 - 2010;
 
OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
oraz na tablicy ogłoszeń Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:
Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
- sprawy merytoryczne związane z przedmiotem zamówienia
Marcin Młynarski - sprawy związane z procedurą zam. publicznych
tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.