Zatwierdzony: 2010.03.23. 9:33:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.03.23. 9:32:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12213

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie dialogu konkurencyjnego, nr sprawy: MR-AG-3121-001/10

Działając w oparciu o art. 60c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778), Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wszczyna postępowanie w trybie DIALOGU KONKURENCYJNEGO na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 8 eksponatów interaktywnych realizowanych w ramach 2 projektów: „Poczuj sztukę”- program edukacyjny dla dzieci, w tym niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” oraz „Przestrzeń interaktywna”- modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych”. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie dialogu konkurencyjnego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 63007 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(Biuletyn Zamówień Publicznych 63007 - 2010) - pełna treść
 
OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
 
 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO
 
Załącznik Nr 1 do wniosku
 
Załącznik Nr 2 do wniosku
 
Załącznik Nr 3 do wniosku