Zatwierdzony: 2010.01.14. 13:58:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.01.14. 13:52:36 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11928

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-002/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola

składa zapytanie ofertowe na:

 

Opracowanie projektu wnętrzarskiego sali edukacyjnej i szkoleniowej w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na bazie projektu koncepcyjnego

 

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Lucyna Mizera – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Wanda Giecko – Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

tel. (015) 844 02 81; (015) 844 85 56, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Działając w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać projekt wnętrzarski sali edukacyjnej i szkoleniowej w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – na bazie projektu koncepcyjnego.

 

Kompletna dokumentacja projektowa powinna obejmować (min. 3 egz.):

 1. Rysunki dotyczące projektowanych pomieszczeń (Sala Zabaw Edukacyjnych, korytarz, Sala Szkoleniowo-Wystawiennicza, WC dla niepełnosprawnych), obejmujące rzuty podłóg i sufitów oraz rozwinięcia ścian z określeniem:

a)    lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia stałego;

b)    lokalizacji i układu elementów wykończeniowych;

c)    układu projektowanych posadzek;

d)    układu flizów ściennych;

e)    kolorystyki ścian, podłóg, listew przypodłogowych, stolarki drzwiowej i okiennej oraz innych elementów stałych wynikających z projektu.

 1. Zestawienie stolarki okiennic wraz z projektem wykonawczym (rzuty, przekroje, widoki w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu), zawierającym detale charakterystyczne, kolorystykę, dobór materiałów, okuć i innych niezbędnych elementów wynikających z projektu.
 2. Zestawienie zabudów ściennych (szaf) wraz z określeniem ich zagospodarowania i przeznaczenia – projekty wykonawcze (rzuty, przekroje, widoki w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu), zawierające detale charakterystyczne, kolorystykę, dobór materiałów, okuć i innych niezbędnych elementów wynikających z projektu. 
 3. Dobór i zestawienie projektowanego wyposażenia ruchomego, tj. stoły, krzesła, monitory oraz pozostałe wyposażenie multimedialne, zgodnie z dokumentacją branżową projektu budowlanego.
 4. Dobór i zestawienie oświetlenia, z określeniem lokalizacji jego elementów, zgodnie z dokumentacją branżową projektu budowlanego. 
 5. Dobór i zestawienie osprzętu elektrycznego (rodzaj i kolorystyka szyldów, gniazdek, wyłączników itp.), zgodnie z dokumentacją branżową projektu budowlanego.
 6. Kalkulację zastosowanych materiałów oraz prac i sprzętu.
 7. Dokumentacja projektowa powinna zawierać szczegółowy projekt wnętrzarski zawierający: projekt meblowy i zabudowy ściennej oraz okiennic (kolorystyka, rozwinięcie ścian, materiały, wykaz sprzętu).  
 8. Wszystkie rysunki należy wykonać w skali odpowiedniej dla zawartej problematyki (1:20, 1:10, 1:5, 1:1).
 9. Projekt w fazie roboczej należy uzgadniać z Zamawiającym. Całość dokumentacji projektowej wraz z wyceną i zestawieniem sprzętu należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej.
 10. Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały.:

a)    projekt koncepcyjny (założenia i wymagania Inwestora)

b)    inwentaryzację budowlaną

 1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

2. Termin realizacji

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5.03. 2010 r.
 
3. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
Oferta musi zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14, I piętro, lub fax-em 15 844 85 57,
lub e-maliem: wgiecko@stalowawola.pl
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty  fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
 
Termin składania ofert: 18 stycznia 2010 r. godz. 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
4. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia
1. Na formularzu oferty należy podać cenę netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: Kryterium CENA – 100%.
Oferent, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
5. Załączniki:
 
 
PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 

Inwentaryzacja budowlana cz. I  (PRZEKROJE)

Inwentaryzacja budowlana cz. II  (RZUT)
 
Projekt koncepcyjny:
 
1.      Rzut - Układ oświetlenia oraz wyposażenia audio – wideo

2.      Rzut - Podział funkcjonalny i zagospodarowanie pomieszczeń

3.      Rzut - Układ zasilania instalacji wysoko i nisko prądowych

4.      Projekt koncepcyjny – założenia

5.      Projekt koncepcyjny – opis