Zatwierdzony: 2010.01.14. 13:58:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.01.14. 13:57:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11890

Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-001/10

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
składa zapytanie ofertowe na:
 
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na parterze w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  na salę edukacyjną i szkoleniową” – na bazie projektu koncepcyjnego.
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Wanda Giecko – Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
tel. (015) 844 02 81; (015) 844 85 56, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Działając w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na parterze w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  na salę edukacyjną i szkoleniową” – na bazie projektu koncepcyjnego.
1.1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlano – wykonawczego (5 egz.) dla wszystkich niezbędnych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
 
Dokumentacja projektowa winna obejmować:
- projekt architektoniczny
- projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej, wod-kan, c.o
- projekt instalacji słaboprądowych (instalacja nagłośnieniowa, komputerowa, telefoniczna)
- informacja BIOZ
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego (1 egz.) przedmiarów robót (2 egz.),
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz.),
- uzyskania w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę.
 
1.2. Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W koszcie prac projektowych należy uwzględnić koszt uzgodnień, opinii i decyzji. Projekt w fazie roboczej należy uzgadniać z ZAMAWIAJACYM.
Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać ZAMAWIAJACEMU w wersji elektronicznej.
Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały.:
a)    projekt koncepcyjny (założenia i wymagania Inwestora)
b)    inwentaryzacja budowlana
Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
2. Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia do 25.02.2010 r.
 
3. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
3.1. Oferta musi zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, pokój nr 14, I piętro, lub fax-em 15 844 85 57,
lub e-maliem: wgiecko@stalowawola.pl
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty  fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
 
4. Termin składania ofert: 15 stycznia 2010 r. godz. 12.00.
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
Załączniki:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - pełna treść z formularzem ofertowym i wzorem umowy
 
PROJEKT KONCEPCYJNY
 
 

1.      Rzut - Układ oświetlenia oraz wyposażenia audio – wideo

2.      Rzut - Podział funkcjonalny i zagospodarowanie pomieszczeń

 

3.      Rzut - Układ zasilania instalacji wysoko i nisko prądowych

 

4.      Projekt koncepcyjny – założenia

 

5.      Projekt koncepcyjny – opis

 

 

UWAGA!

Uzupełnienie dot. przedmiotu zamówienia

 

Inwentaryzacja budowlana cz. I  (PRZEKROJE)

Inwentaryzacja budowlana cz. II  (RZUT PARTERU)