Zatwierdzony: 2009.11.13. 18:44:44 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.13. 18:43:53 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11616

Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-3121-018/09, usługa poligraficzna

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 3.11.2009 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: Druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy pokonkursowej Autoportret, wystawy Fałat oraz materiałów promocyjnych i reklamowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 13.11.2009 r. oferta, złożona przez Firmę: Marlex Sp. z o. o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 19.900, 00 (netto) + VAT 22% w kwocie 4.378,00 - tj. łącznie cena 24.278, 00 (brutto), słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem zł 00/100. Oferta nr 3 otrzymała 70,00 punktów w I kryterium oceny ofert (cena) oraz 30,00 punktów w II kryterium (jakość), łącznie 100,00 punktów. Oferta firmy Marlex Sp. z o. o. spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
 
Oferta nr 2 złożona przez firmę PASAŻ, Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, spełnia warunki udziału w postępowaniu, jednak przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 20.11.2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 015 844 85 57.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Załączniki:
 
ZP 12
 
ZP 21