Zatwierdzony: 2009.11.09. 15:42:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.09. 15:42:13 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11599

Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-3121-017/09

 
 
 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
 
 
        Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.10.2009 r. na zadanie pn.: Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy „W dolinie Sanu. Krajobraz – Ludzie – Tradycje”, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została w dniu 9.11.2009 r. oferta nr 2 złożona przez Firmę P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA-REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń, z ceną ofertową: 6.500, 00 (netto) + VAT 22% w kwocie 1.430,00, tj. łącznie cena 7.930,00 (brutto), słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści zł 00/100. Oferta nr 2 otrzymała maksymalną ilość pkt w kryterium nr I (cena) oraz maksymalną ilość pkt w kryterium nr II (jakość) oraz spełnia wymogi zawarte w SIWZ. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 
        Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12), porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informujemy, że oferty nr 1,3,4,5 zostały odrzucone ze względu na fakt iż cena niniejszych ofert przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć  na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 18.11.2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
        Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp uprzejmie prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu Zamawiającego 015 844 85 57.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
ZP 12
 
ZP 21