Zatwierdzony: 2009.08.13. 13:49:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.13. 13:48:57 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11155

Odpowiedzi na pytania oferentów MR-AG -3121-014/09-B

MR – AG – 3121 – 014/09-B                                    Stalowa Wola, dnia 13.08.2009 r.
 
 
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW NR II
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  oraz katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego i Stalowa Wola w cieniu swastyki 1939 – 1944, nr sprawy: MR – AG – 3121 - 014/09, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
Pyt. 1
Czy format: 270 x 230 mm Albumu Jubileuszowego…” oznacza wymiary: pion x poziom?
Odp.
W pkt. 2.1 SIWZ (album jubileuszowy 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli) Zamawiający wymaga formatu 270 mm (pion) x 230 mm (poziom). Orientacja główna albumu jest pionowa.
W pkt. 2.2 SIWZ (katalog do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego) Zamawiający wymaga formatu 260 mm (pion) x 200 mm (poziom). Orientacja główna katalogu jest pionowa.
 
Pyt. 2
Jaka jest szerokość skrzydeł okładki „Albumu…”, „Katalogu…”?
Odp.
W ww. publikacjach Zamawiający wymaga okładkę ze „skrzydełkami” zagiętymi do wewnątrz w wymiarze 2/3 formatu okładki.
 
Pyt. 3
Jaki surowiec jest przewidziany na okładki w/w dwóch pozycji?
Odp.
Zamawiający wymaga wykonania okładek miękkich; kreda, gramatura 300 – 350.
 
Pyt. 4
Czy konieczne jest lakierowanie całości stron środka „Albumu…” i „Katalogu…” lakierem dyspersyjnym matowym?
Odp.
Zamawiający wymaga by okładka Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz katalogu do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego była powlekana matową folią z lakierowaniem UV wybiórczo (tytuł albumu/katalogu).
 
Pyt. 5
Czy w ramach wydruku próbnego Wykonawca ma wykonać z wybranych stron  „Albumu…” i „Katalogu…” proof? - jeśli tak to z ilu stron?
 
Odp. Zgodnie z SIWZ pkt. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Zamawiający wymaga wykonanie proof-a z kilku (2-5) wybranych stron danej publikacji.
 
Pyt. 6
Zgodnie z pkt. VI 7 SIWZ Oferent załącza do oferty Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym (Załącznik nr 6). Czy konieczne jest załączenie do oferty referencji na potwierdzenie należycie wykonanych usług wymienionych w cytowanym załączniku?
Odp. Zamawiający nie wymaga obligatoryjnego dołączenia listu/ów referencyjnego /ych, jakkolwiek dołączenie referencji poświadczających należyte wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 6 będzie mile widziane.     
 
Pyt. 7
Czy pozycja Album jubileuszowy „10 lat Muzeum regionalnego w Stalowej Woli” oraz Katalog do wystawy „Ostatnia szarża – rzeźba Andrzeja Pityńskiego”, będą oznaczone numerem ISBN?
Odp. Tak. W obu przypadkach Zamawiający nadaje własny numer ISBN.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW NR II_PDF