Zatwierdzony: 2009.08.10. 14:18:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.10. 14:17:36 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11151

Odpowiedzi na zapytania oferentów MR-AG-3121-014/09

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  oraz katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego i Stalowa Wola w cieniu swastyki 1939 – 1944, nr sprawy: MR – AG – 3121 - 014/09, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
Pyt. 1
Proszę o wyjaśnienie (doprecyzowanie) kwestii dotyczących formatu w pionie i poziomie Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz katalogu do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego.
 
Odp.
W pkt. 2.1 SIWZ (album jubileuszowy 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli) Zamawiający wymaga format 270 mm (pion) x 230 mm (poziom). Orientacja główna albumu jest pionowa.
 
W pkt. 2.2 SIWZ (katalog do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego) Zamawiający wymaga format 260 mm (pion) x 200 mm (poziom). Orientacja główna katalogu jest pionowa.
 
Uwaga: w SIWZ błędnie podano orientację.
W pkt. 2.2 SIWZ, str. 2, JEST:
Ø  format: 200 mm x 260 mm (pion x poziom)
W pkt. 2.2 SIWZ, str. 2, POWINNO BYĆ:
Ø  format: 260 mm x 200 mm (pion x poziom)
 
 
Pyt. 2
Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących okładki ze „skrzydełkami” zagiętymi do wewnątrz w Albumie jubileuszowym 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz katalogu do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego. Jaka powinna być długość „skrzydełek”: 1/3 okładki, 2/3 okładki czy też pełnego formatu okładki.
 
Odp.
W ww. publikacjach Zamawiający wymaga okładkę ze „skrzydełkami” zagiętymi do wewnątrz w wymiarze 2/3 formatu okładki.
 
 
 
PEŁNA TREŚĆ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW