Zatwierdzony: 2009.07.10. 9:46:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.07.10. 9:45:49 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11004

Modyfikacja tytułu ogłoszenia i SIWZ nr sprawy MR-AG-3121-013/09

 
Adresat (wszyscy nabywcy ogłoszenia i specyfikacji)

Modyfikacja tytułu OGŁOSZENIA i SIWZ
 
 
     

Zgodnie z art. 38 ust. 4. 4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wprowadza modyfikację tytułu przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum”

 

Niniejszym Zamawiający modyfikuje tytuł postępowania przetargowego o nr sprawy: MR – AG – 3121 – 013/09.

W ogłoszeniu i SIWZ jest:

„Wykonanie ciągów komunikacyjnych na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I oraz naprawa nawierzchni żwirowej przed budynkiem Muzeum”

 

W ogłoszeniu i SIWZ powinno być:

„Modernizacja i wykonanie ciągów pieszo – komunikacyjnych na ekspozycji rzeźb Galeria przez dotyk na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 - etap I”

 

1. Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Merytoryczny zakres zamówienia pozostaje bez zmian (projekt techniczny wykonawczy, przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia).

 

2. Termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 5 sierpnia 2009 r. godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2009 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 13.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

 

 


Ogłoszenie o zmianie tytułu postępowania przetargowego zostało umieszczone biuletynie UZP:  Numer ogłoszenia: 108811 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009

 

Ogłoszenie o zmianie tytułu postepowania przetargowego

 

OGŁOSZENIE uwzględniające dokonane modyfikacje tytułu zamówienia
SIWZ uwzględniający dokonane modyfikacje tytułu zamówienia