Zatwierdzony: 2009.07.01. 11:58:49 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.07.01. 11:56:29 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10929

Unieważnienie postępowania przetargowego o numerze sprawy MR-AG-3121-008/09

 

  

  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 008/09, ogłoszonego w BZP pod Nr 81661 – 2009 dotyczącego zadania pn.: „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli”.

    Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem oraz za złożenie oferty w w/w przetargu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie o unieważnieniu

druk ZP 12