Zatwierdzony: 2009.05.28. 17:08:27 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.05.28. 17:07:54 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10812

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-005/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
    Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy MR – AG – 3121 – 005/09, ogłoszonego w BZP pod Nr 69135 dotyczącego zadania pn.: „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Domu Gościnnym Hutnik przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 12 w Stalowej Woli”.
   
Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż obarczone było ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada postępowania polegała na tym, iż w siedzibie Zamawiającego doszło do nieświadomego naruszenia koperty z ofertą przed wyznaczonym terminem jej otwarcia.
 
    W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie ofert w w/w przetargu.