Zatwierdzony: 2004.05.07. 18:31:40 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.05. 16:20:30 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/613/dokumenty/?artykul_id=1079

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


Przedmiotem działalności Muzeum jest:
 
1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności,
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3) zabezpieczanie, konserwacja i przechowywanie zgromadzonych muzealiów,
4) organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac wykopaliskowych,
5) zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych obiektów kultury materialnej,
6) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
7) działalność edukacyjna,
8) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych, archeologicznych oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
10) użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt dóbr kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działalnością,
12) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
Muzeum współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z muzeami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, działającymi w kraju i zagranicą.