Zatwierdzony: 2004.05.08. 19:15:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2004.05.05. 16:23:01 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/567/611/dokumenty/?artykul_id=1076

SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH


Organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum Regionalnym określają:
 
  1.  Statut (nadaje organizator w uzgodnieniu z Ministrem Kultury).
  2.  Regulamin organizacyjny (nadaje Dyrektor po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola).
  3.  Regulamin pracy,
  4.  Regulamin wynagradzania,
  5.  Regulamin premiowania,
  6.  Zakładowy plan kont i polityka rachunkowości,
  7.  Instrukcja inwentaryzacyjna,
  8.  Regulamin Komisji Przetargowej,
  9.  Instrukcja obiegu dokumentów,
10.  Instrukcja kontroli wewnętrznej,
11.  Inne zarządzenia,
 

Akty wymienione w pkt. 3 – 11 nadawane są przez Dyrektora Muzeum Regionalnego.