Zatwierdzony: 2009.05.14. 9:21:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.05.14. 9:20:59 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10728

Ogłoszenie o wynikach przetargu-nr sprawy: MR-AG-3121-004/09

 
     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.04.2009 r. na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk Biuletynu pokonferencyjnego Gość niepełnosprawny w muzeum, katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Design oraz materiałów promocyjnych do wystawy: Czerwiec. Pokolenie 1989, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Drukarnia Knap Druk Stanisław Knap, 37-464 Stalowa Wola, Agatówka ul. Słoneczna 9, z ceną ofertową: 8.645,00 (netto) + VAT 22% w kwocie 1.901,90 tj. łącznie cena 10.546,90 (brutto), słownie: dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć zł 90/100. Oferta nr 3 otrzymała 80,00 /80,00 punktów w kryterium I (cena); 17,75 /20,00 punktów w kryterium II (jakość); łącznie otrzymała największą ilość punktów, tj.: 97,75 i spełnia wymogi zawarte w SIWZ. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.
    Zamawiający jednocześnie informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej niż w dniu 22 maja 2009 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. ZP-21
2. ZP-12