Zatwierdzony: 2009.02.27. 18:50:57 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.02.27. 18:49:49 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10415

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. nr sprawy: MR-AG-3121-001/09

MR-AG-3121-001/09                                                                     Stalowa Wola, dnia 27.02.2009
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wprowadza modyfikację przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę poligraficzną: druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Alfons Karpiński z kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz materiałów promocyjnych do wystaw: Akordy światła i koloru – twórczość Wojciecha Weissa i Aneri, Rzeźba głuchoniewidomych i Noc Muzeów 2009,  nr sprawy: MR-AG-3121-001/09
 
1.      Niniejszym Zamawiający modyfikuje pkt 2.1 SIWZ w zakresie jak poniżej (zmiany naniesiono wytłuszczonym i podkreślonym drukiem).:
 
      KATALOG wystawy Alfons Karpiński z kolekcji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
·format: 210 mm x 230 mm,            /wysokość x szerokość/
·papier: kreda mat,
·gramatura: 220,
·objętość: 88 stron bez okładki,
·74 strony z reprodukcjami w pełnym kolorze (strony 11-80),
·14 stron z tekstem czarno-białym (strony 1-10; 80-84),
·katalog niciowany
·okładka twarda, druk w pełnym kolorze (wyklejka w kolorze),
·okładka powlekana matową folią, lakier UV wybiórczo,
·druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski),
·usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami (reprodukcje obrazów),
·Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
·nakład: 500 egz. (pięćset),
·termin wykonania katalogu do 1 kwietnia 2009 r.,
·Załącznik nr 8 do SIWZ - poglądowy projekt katalogu, pliki: Karpiński_katalog_PDF, Karpiński_okładka_PDF należy uznać za nieaktualny, z uwagi na zmodyfikowany  układ fotografii i tekstów (przemieszanie).
 
2.      Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe zmiany. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
3.      Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 5 marca 2009 r. godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2009 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 1315. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 
4.      Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 
 
 
 
 
                                                                                              …………………………………………
                                                                                             podpis kierownika jednostki
 
 
ZAŁĄCZNIK:
 
1. Oświadczenie-modyfikacja