Zatwierdzony: 2008.12.02. 21:21:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.12.02. 21:21:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10089

Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: ZOC-3121-020/2008 D

Nr sprawy: ZOC-3121-020/2008 D                   Stalowa Wola, dnia 18/11/2008r.
 
 
 
INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę poligraficzną polegającą na druku materiałów promocyjnych do wystawy „RAFAŁ MALCZEWSKI. CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. REPORTAŻ MALARSKI 1938” – zaproszenie 1250 szt, plakat 200 szt.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, na  podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 07 Nr 223 poz.1655/ informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu j.w.
        
I. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
 
Drukarnia Knap Druk Stanisław Knap
Agatówka, ul. Słoneczna 9, 37-464  Stalowa Wola
Cena oferty: 1.065, 50 (netto)      1.299, 91 (brutto)
Uzasadnienie: Najniższa cena
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Drukarnia Knap Druk Stanisław Knap
Agatówka, ul. Słoneczna 9, 37-464  Stalowa Wola
 
Oferta nr II
MARLEX Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
 
Oferta nr III
STEMP-ART. FIRMA POLIGRAFICZNA Andrzej Drzazga
ul. Orzeszkowej 3, 37-450 Stalowa Wola
 
III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączna punktacja.
 
Kryteria oceny ofert w postępowaniu zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  Cena - 100%,
 
l.p
Nr oferty
Cena
Kryterium: Cena – 100%
Łączna ilość punktów:
1
I
1.065, 50 (netto) 1.299, 91 (brutto)
100,00
2
II
1.160, 00 (netto) 1.415, 20 (brutto)
91,85
3
III
1.200, 00 (netto) 1.464, 00 (brutto)
88,79