Zatwierdzony: 2008.10.31. 19:41:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.10.31. 19:39:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10006

Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy MR-AG-213-010/08

MR-AG-213-010/08                                                  Stalowa Wola, dnia 31.10.2008
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Usługa poligraficzna: skład i druk katalogu wraz z materiałami promocyjnymi
do wystawy pokonkursowej „Autoportret” oraz druk materiałów promocyjnych
- jubileuszowych dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. (015) 844 85 56, (015) 844 02 81, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
79.00.00.00-4, 79.80.00.00-2, 79.82.20.00-2, 79.82.10.00-5, 79.82.00.00-8.
Sekcja T: Pozostałe atrybuty dotyczące usług w zakresie drukowania
TA21-2 Albumów na próbki lub kolekcje, TA38-3 Kalendarzy, TA41-2 Plakatów, TA35-4 Wejściówek
 
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna dotycząca druku katalogu, plakatu, zaproszenia i kartki okolicznościowej oraz składu i druku kalendarza jubileuszowego wg poniższej specyfikacji:
           
2.1. KATALOG wystawy pokonkursowej „Autoportret”
·         format: 210 mm x 210 mm /pion x poziom/
·         papier: kreda mat
·         gramatura: 220
·         objętość: 60 stron bez okładki
·         55 stron fotografii w pełnym kolorze (4/4)
·         5 stron tekstu czarno-białego w różnych miejscach katalogu
·         okładka miękka, papier kreda, gramatura 350, powlekana matową folią, lakierowanie wybiórcze UV
·         katalog klejony
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego, (PDF drukarski)
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami
·         Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
·         nakład: 200 egz. (dwieście)
·         termin wykonania katalogu do 10 grudnia 2008 r.
 
 
 
 
2.2. P L A K A T  do wystawy pokonkursowej „Autoportret”
·         format 480 mm x 680 mm
·         papier: kreda mat
·         gramatura 170
·         kolor na całości
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego, (PDF drukarski)
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami
·         Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
·         nakład: 200 egz. (dwieście)
·         termin wykonania plakatu do 28 listopada 2008 r.
 
2.3. Z A P R O S Z E N I E  do wystawy pokonkursowej „Autoportret”
·         format: 2 x A5, łamane w połowie na dłuższym boku, po złożeniu format zaproszenia A5
·         gramatura 250
·         pełny kolor na całości
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski)
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami
·         Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
·         nakład: 1300 egz. (tysiąc trzysta egz.)
·         termin wykonania zaproszenia do 28 listopada 2008 r.
 
2.4. KARTKA ŚWIĄTECZNA
·         format A5, jedna kartka, dwie strony
·         gramatura pomiędzy 300 - 350
·         papier pocztówkowy, jasno kremowy
·         awers karty (reprodukcja obrazu) w pełnym kolorze, powlekana błyszczącą folią
·         rewers karty (tekst) w jednym kolorze (druk czarno-biały)
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         usługa gwarantująca wysoką jakość druku oraz możliwie jak najbardziej realne odzwierciedlenie barw
·         Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
·         nakład: 1300 egz. (tysiąc trzysta egz.)
·         termin wykonania kartki świątecznej do 28 listopada 2008 r.
 
2.5. K A L E N D A R Z  ścienny, jednostronny
·         format 680 mm x 480 mm
·         orientacja kalendarza w pionie
·         gramatura: 200
·         papier: kreda matowa
·         zadruk na jednej stronie
·         powlekanie  matową folią + wybiórcze lakierowanie UV (reprodukcja, ok. 50% powierzchni kalendarza)
·         kalendarz ścienny listwowany listwami w kolorze ciemnym (czarnym, bordowym lub brązowym, nawiązującym do kolorystyki reprodukcji) na dole i u góry kalendarza
·         w górnej listwie praktyczna zawieszka umożliwiająca zawieszenie kalendarza
·         kalendarz ścienny drukowany techniką offsetową, pełny kolor (CMYK)
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         druk na papierze zapewniającym bardzo dobrą jakość kolorów i wysoką trwałość kalendarza
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami (reprodukcja obrazu)
·         nakład: 200 egz. (dwieście)
·         termin wykonania kalendarza do 10 grudnia 2008 r.
·         Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do druku (pliki cyfrowe) w dniu podpisania umowy.
 
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych oraz większego od przewidywanego zainteresowania wystawą pokonkursową „Autoportret”.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
·         KATALOG wystawy pokonkursowej „Autoportret”, KALENDARZ
do 10 grudnia 2008 r.
·         ZAPROSZENIE, PLAKAT, KARTA ŚWIĄTECZNA    
do 28 listopada 2008 r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
      20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 10 listopada 2008 r., godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2008 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
…………………………………………………
                                                             Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli
 
   

 

Załączniki:

1. SIWZ