Stalowa Wola: Usługa poligraficzna uzupełniająca - Dodruk katalogu Julian Fałat oraz druk materiałów promocyjnych: ulotki edukacyjnej i plakatu
Numer ogłoszenia: 79373 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, faks 015 8448557.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury, Muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa poligraficzna uzupełniająca - Dodruk katalogu Julian Fałat oraz druk materiałów promocyjnych: ulotki edukacyjnej i plakatu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna uzupełniająca polegająca na częściowym powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie o Numerze ogłoszenia: 217343 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 r., a mianowicie Dodruk katalogu Julian Fałat (300 egz.) oraz druk materiałów promocyjnych: ulotki edukacyjnej (1000 egz.) i plakatu (200 egz)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę